مجموعه گردشگری آریز

Ariz Ecocastle
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

جربیل ۱

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]

قوچ ۲

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]

هدهد ۳

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]

تیهو ۴

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]

کاراکال ۵

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]

بوف ۶

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]

سارگپه ۷

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]

هوبره ۸

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]

پاژن ۹

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]

زاغ بور ۱۰

در دل دشت‌های بی‌کران و آفتاب‌سوزان یزد، قلعه‌ی آریز خودنمایی می‌کند که زمانی خانه‌ی گرم و صمیمی خانواده‌های یزدی بود. هر اتاق این قلعه، داستانی از گذشته‌های دور در خود نهفته دارد؛ از خنده‌های کودکان در حیاط‌های گلی گرفته تا نجواهای شبانه زیر نور ستارگان. حالا این قلعه با حفظ همان سبک سنتی و زیبای […]